Integrovaný systém managementu

Společnost LT PROJEKT a.s. se při realizaci projektové činnosti zavázala dodržovat systém řízení dle norem: cert 2023

 • ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality 
 • ČSN 01 0391 Systémy managementu společenské odpovědnosti organizací
 • ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie – Systémy managementu bezpečnosti informací 

Rozsah ISM je k nahlédnutí v sídle společnosti

SKM C45824061309310SKM C45824061309311

 

POLITIKA ISM

Loajalita vůči partnerům a sdílení firemních hodnot všemi zaměstnanci

Transparentnost podnikání a neustálé zlepšování podnikové kultury, odmítání korupce a dodržování etického kodexu

Pravidelné hodnocení, přezkoumávání a trvalé zlepšování procesů integrovaného systému managementu

Respektování platných předpisů a požadavků zainteresovaných stran nad rámec zákonných požadavků

Odpovědný přístup k zaměstnancům, podpora vzdělávání, zajištění zdravého, bezpečného a sociálního pracovního prostředí

Jakostní řízení procesů ke spokojenosti zákazníků s ohledem na bezpečnost informací při zajištění požadavků společenské odpovědnosti

Ekologické chování podniku a implementace environmentálních aspektů do produktu  

Komunikace a aktivní spolupráce se zákazníky, partnery, státní správou, konkurencí a dalšími zainteresovanými stranami

Trvalá prosperita podniku a dlouhodobá udržitelnost nastavených cílů

ETICKÝ KODEX

Společnost LT PROJEKT se dobrovolně zavázala k zásadám odpovědného, zákonného chování a také zavazuje své obchodní partnery, aby respektovali následující zásady, dodržovali je ve své firemní politice a předávali je dále ve svých vlastních poddodavatelských řetězcích.

Následující zásady zdůrazňují minimum požadavků s ohledem na podnikatelskou etiku, ochranu životního prostředí a úsporu zdrojů, jakož i lidských práv a sociálních standardů. Jsou založeny na základních principech ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti, které jsou v souladu s platnými zákony a jsou v souladu s mezinárodními standardy.

Podnikatelská etika

Společnost LT PROJEKT přistupuje k plnění každodenních činností s vysokou mírou respektu k morálním a etickým normám, právům zákazníků a obchodních partnerů. Součástí firemní kultury je zejména:

 • Nulová tolerance vůči všem formám korupčního jednání, dodržování zákonů o praní špinavých peněz, transparentnost finančních transakcí
 • Odmítání nekalých obchodních praktik, dodržování antimonopolních zákonů a zákonů o hospodářské soutěži
 • Zajištění ochrany duševního vlastnictví, respekt k důvěrnosti informací a obchodnímu tajemství
 • Profesionalita a loajalita vůči všem partnerům

Ochrana životního prostředí

Dlouhodobě udržitelný rozvoj, odpovědné a šetrné využívání zdrojů, tvoří nedílnou součást firemní filozofie. Odpovědnost vůči životnímu prostředí naplňujeme zejména :

 • Snižováním spotřeby energií a vody
 • Redukováním odpadu a používáním ekologické recyklace/likvidace
 • Implementací environmentálního hlediska do navrhovaných produktů naší činnosti
 • Důsledným zlepšováním procesů v dodržování environmentálního profilu

Sociální odpovědnost

Pro společnost LT PROJEKT má společenská odpovědnost vůči svým zaměstnancům prvořadý význam. Spokojenost zaměstnanců a vyváženost mezi pracovním a soukromým životem jsou důležitým pilířem firemních hodnot. Zvláště podstatné jsou následující zásady:

 • Vzájemná odpovědnost, poctivé jednání, podpora a týmová spolupráce na principech tolerance, úcty a uznání
 • Zákaz diskriminace, podpora rovných příležitostí, rovné zacházení
 • Nastavení zdravého, bezpečného a sociálního pracovního prostředí
 • Právo na soukromí a ochranu osobních údajů.