Etický kodex

Společnost LT PROJEKT se dobrovolně zavázala k zásadám odpovědného, zákonného chování a také zavazuje své obchodní partnery, aby respektovali následující zásady, dodržovali je ve své firemní politice a předávali je dále ve svých vlastních poddodavatelských řetězcích.

Následující zásady zdůrazňují minimum požadavků s ohledem na podnikatelskou etiku, ochranu životního prostředí a úsporu zdrojů, jakož i lidských práv a sociálních standardů. Jsou založeny na základních principech ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti, které jsou v souladu s platnými zákony a jsou v souladu s mezinárodními standardy.

 

Podnikatelská etika

Společnost LT PROJEKT přistupuje k plnění každodenních činností s vysokou mírou respektu k morálním a etickým normám, právům zákazníků a obchodních partnerů. Součástí firemní kultury je zejména:
• Nulová tolerance vůči všem formám korupčního jednání, dodržování zákonů o praní špinavých peněz, transparentnost finančních transakcí
• Odmítání nekalých obchodních praktik, dodržování antimonopolních zákonů a zákonů o hospodářské soutěži
• Zajištění ochrany duševního vlastnictví, respekt k důvěrnosti informací a obchodnímu tajemství
• Profesionalita a loajalita vůči všem partnerům

 

Ochrana životního prostředí

Dlouhodobě udržitelný rozvoj, odpovědné a šetrné využívání zdrojů, tvoří nedílnou součást firemní filozofie. Odpovědnost vůči životnímu prostředí naplňujeme zejména :
• Snižováním spotřeby energií a vody
• Redukováním odpadu a používáním ekologické recyklace/likvidace
• Implementací environmentálního hlediska do navrhovaných produktů naší činnosti
• Důsledným zlepšováním procesů v dodržování environmentálního profilu

 

Sociální odpovědnost

Pro společnost LT PROJEKT má společenská odpovědnost vůči svým zaměstnancům prvořadý význam. Spokojenost zaměstnanců a vyváženost mezi pracovním a soukromým životem jsou důležitým pilířem firemních hodnot. Zvláště podstatné jsou následující zásady:
• Vzájemná odpovědnost, poctivé jednání, podpora a týmová spolupráce na principech tolerance, úcty a uznání
• Zákaz diskriminace, podpora rovných příležitostí, rovné zacházení
• Nastavení zdravého, bezpečného a sociálního pracovního prostředí
• Právo na soukromí a ochranu osobních údajů.